Математик 1

Сэдвийн нэр:
Нэмэхийн байр солих
Хичээлийн нэр:
Нэмэхийн байр солих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: