Математик 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэг дээр нэмэх, тэгийг нэмэх, хасах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: