Математик 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хорогдуулах, ялгах, зөрөө олох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: