Математик 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дүрсээр бүтээл хийцгээе
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: