Математик 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
9, 10-тай танилцах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: