Математик 1

Сэдвийн нэр:
10 хүртэл тооны ижил нэмэгдэхүүний нийлбэр олох
Хичээлийн нэр:
10 хүртэл тооны ижил нэмэгдэхүүний нийлбэр олох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: