Математик 1

Сэдвийн нэр:
Юмсыг ангилж тоолох / бататгал, өөрийгөө сорих/
Хичээлийн нэр:
Юмсыг ангилж тоолох / бататгал, өөрийгөө сорих/
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: