Математик 1

Сэдвийн нэр:
Өөрийгөө үнэлээрэй /юмсын урт, цаг, багтаамж , хүнд_ хөнгөн/
Хичээлийн нэр:
Өөрийгөө үнэлээрэй /юмсын урт, цаг, багтаамж , хүнд_ хөнгөн/
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: