Математик 1

Сэдвийн нэр:
20 хүртэл тооны тэгш сондгой таних
Хичээлийн нэр:
20 хүртэл тооны тэгш сондгой таних
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: