Математик 1

Сэдвийн нэр:
Өмнө үзсэн хичээлүүдээ сэргээн санах /байршил, дүрс нэрлэх, байрлал хэмжих/
Хичээлийн нэр:
Өмнө үзсэн хичээлүүдээ сэргээн санах /байршил, дүрс нэрлэх, байрлал хэмжих/
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: