Математик 1

Сэдвийн нэр:
Тохирох тоо, тэмдэг олох
Хичээлийн нэр:
Тохирох тоо, тэмдэг олох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: