Математик 1

Сэдвийн нэр:
Энгийн бодлого бодох
Хичээлийн нэр:
Энгийн бодлого бодох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: