Математик 1

Сэдвийн нэр:
Нэмэх хасах үйлдэл бататгах
Хичээлийн нэр:
Нэмэх хасах үйлдэл бататгах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: