Математик 1

Сэдвийн нэр:
Мөнгөн дэвсгэрт таних
Хичээлийн нэр:
Мөнгөн дэвсгэрт таних
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: