Математик 1

Сэдвийн нэр:
100 дотор нэмэх, хасах
Хичээлийн нэр:
100 дотор нэмэх, хасах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: