Математик 1

Сэдвийн нэр:
энгийн тоо бодох
Хичээлийн нэр:
энгийн тоо бодох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: