Математик 1

Сэдвийн нэр:
20 доторх тоо нэмэх /Бататгал/
Хичээлийн нэр:
20 доторх тоо нэмэх /Бататгал/
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: