Математик 1

Сэдвийн нэр:
Юмсыг дараалуулан байрлуулах
Хичээлийн нэр:
Юмсыг дараалуулан байрлуулах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: