Иргэний боловсрол 1

Сэдвийн нэр:
Багштайгаа хэрхэн харилцах вэ?
Хичээлийн нэр:
Багштайгаа хэрхэн харилцах вэ?
Хичээлийн агуулга:
Багштайгаа хэрхэн харилцах вэ?
Суралцахуйн зорилт: