Иргэний боловсрол 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хичээлээ анхааралтай сонсох аргыг танин мэдэж, анхаарлаа төвлөрүүлэхэд суралцах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: