Иргэний боловсрол 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлээ хэрхэн анхааралтай сонсож сурах вэ?
Хичээлийн нэр:
Хичээлээ хэрхэн анхааралтай сонсож сурах вэ?
Хичээлийн агуулга:
Хичээлээ хэрхэн анхааралтай сонсож сурах вэ?
Суралцахуйн зорилт: