Хүн ба орчин 1

Сэдвийн нэр:
Амьтдыг хайрлан хамгаалахад яаж туслах вэ?
Хичээлийн нэр:
Амьтдыг хайрлан хамгаалахад яаж туслах вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: