Хүн ба орчин 1

Сэдвийн нэр:
Амьтдыг хайрлан хамгаалах
Хичээлийн нэр:
Амьтдыг хайрлан хамгаалах
Хичээлийн агуулга:
Амьтдыг хайрлан хамгаалах
Суралцахуйн зорилт: