Хүн ба орчин 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Цахилгаан хэрэгслээс болгоомжлоорой 2-р хэсэг
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: