Хөгжим 1

Сэдвийн нэр:
3 хувьт хэмжээ
Хичээлийн нэр:
3 хувьт хэмжээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: