Хөгжим 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хоёр ба гурван хувьт хэмжээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: