Дүрслэх Урлаг 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Үндсэн дүрсээр техникийн загвар бүтээх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: