Биеийн тамир 1

Сэдвийн нэр:
Сунгалтын дасгал- уян хатан хөгжүүлэх
Хичээлийн нэр:
Сунгалтын дасгал- уян хатан хөгжүүлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: