Биеийн тамир 1

Сэдвийн нэр:
64 тоот өглөөний дасгал
Хичээлийн нэр:
64 тоот өглөөний дасгал
Хичээлийн агуулга:
64 тоот өглөөний дасгал хийх
Суралцахуйн зорилт: