Биеийн тамир 1

Сэдвийн нэр:
бөмбөг дээш шидэж барьж авах /бататгал/
Хичээлийн нэр:
бөмбөг дээш шидэж барьж авах /бататгал/
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: