Биеийн тамир 1

Сэдвийн нэр:
Бөмбөгний хэмжээ ялгааг таних, бөмбөг дээш шидэж барьж авч сурах
Хичээлийн нэр:
Бөмбөгний хэмжээ ялгааг таних, бөмбөг дээш шидэж барьж авч сурах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: