Биеийн тамир 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сунгалтын идэвхтэй дасгалаар уян хатнаа хөгжүүлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: