Хаяг байршлаа зөв хэлж суръя 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: