Уран зохиол 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зохиолын хэл найруулгыг үнэлэх, дүгнэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: