Мэдээллийн технологи 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Компьютерын архитектур
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: