Үндэсний бичиг 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Монгол өв соёлтой холбоотой эхийг уншихдаа бусад улс орны өв соёлтой харьцуулан, үг хэллэгийг тайлбарлах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: