Монгол хэл 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ятгасан эсээний агуулгыг зохиогчийн үзэл бодол, сэтгэгдэл, мэдрэмж, үнэлэлт дүгнэлт, баримтаар задлах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: