Математик 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Далд хэлбэрийн функцийн уламжлал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: