Физик 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Таталцлын орон дахь хөдөлгөөн
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: