Эрүүл мэнд 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Генийн өөрчлөлттэй ба биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: