Дизайн технологи 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хувцасны технологи-2. Гоёлын хувцас эсгүүр, загварчилгаа
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: