Биеийн тамир 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сагсан бөмбөгийн дүрэм, шүүлт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: