Элсэлийн шалгалтанд бэлтгэх хичээл 12

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нийгэм судлал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: