Түүх 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
БНМАУ дахь их гүрнүүдийн бодлогын нөлөө, түүний үр дагавар (1932-1939 он )
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: