Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Төрийн эдийн засгийн бодлогод үндэслэн үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлэх нь
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: