Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Төр эдийн засгийг ямар бодлогоор зохицуулдаг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: