Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нийгмийн өөрчлөлт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: