Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хөрш улсууд болон гурав дахь хөрштэй харилцах тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга зам юу вэ? (СОНГОН СУДЛАХ)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: