Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
ОУХ-ны улс бус оролцогчид ямар нөлөө үзүүлж байна вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: