Нийгэм судлал 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтай уялдуулан сайжруулах (СОНГОН СУДЛАХ)
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: